[08] UNCLOS: Đường cơ sở

Các loại đường cơ sở - Các thức vạch đường cơ sở: Đường cơ sở thông thường - Đường cơ sở thẳng - Đường cơ sở quần đảo Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải (gọi tắt là đường cơ sở) có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xác định... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑