[163] Việc kiểm soát chất lượng ứng viên thẩm phán của các tòa án quốc tế

Trong hai ngày 20 – 21.9.2019, tại Trường Luật, Đại học Leiden, Hội thảo về Quản trị cơ quan tài phán quốc tế vì sự độc lập và trách nhiệm (Conference on the Governance of the International Courts and Tribunals: Ensuring Judicial Independence and Accountability). Lắng nghe các tham luận trong ngày thứ hai, một... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑