[41] ‘Danh sách các Quốc gia và Vùng lãnh thổ gần tương tự như Quốc gia’ của James Crawford (đến ngày 31.12.2005)

(*) Danh sách này trích trong James Crawford, The Creation of States in International Law, 2nd ed., OUP, 2006, tr. 727 – 740. Từ ngày sách xuất bản một số quốc gia mới đã được thành lập từ tan rã (Serbia và Montenegro tách thành Cộng hòa Serbia và Cộng hòa Montenegro), tách khỏi quốc... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑