[20] Các vùng trời: Vùng trời quốc gia, không phận quốc tế, vùng thông báo bay (FIR) và vùng nhận dạng phòng không (ADIZ)

Vùng trời quốc gia Vùng trời quốc gia là vùng không phận thuộc chủ quyền của quốc gia, bao gồm vùng không phận phía trên toàn bộ lãnh thổ đất liền, nội thủy và lãnh hải của một quốc gia. Giới hạn theo chiều dọc của vùng trời quốc gia là một mặt cắt dọc... Continue Reading →

[19] UNCLOS: Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ)

Quyền của quốc gia ven biển – Quyền của các quốc gia khác – Nghĩa vụ xem xét thích đáng – Hoạt động chấp pháp trên EZZ – Hoạt động buôn bán dầu (bunkering) trên vùng EEZ của tàu thuyền nước ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (Exclusive Economic Zone - EEZ) là một trong... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑