[61] Phán quyết ngày 02.02.2018 của Tòa ICJ về Bồi thường thiệt hại trong Vụ việc giữa Costa Rica và Nicaragua

Giới thiệu – Các nguyên tắc pháp lý điều chỉnh vấn đề bồi thường thiệt hại – Bồi thường thiệt hại về môi trường – Phương pháp đánh giá thiệt hại môi trường – Phán quyết năm 2018 và “Các điều khoản về trách nhiệm quốc gia” năm 2001 của ILC Đây là phán quyết... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑