[112] Cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979 qua những công hàm gửi đến Liên hợp quốc của hai nước trong tháng 02 và 03 năm 1979

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày bắt đầu cuộc chiến biên giới phía Bắc (ngày 17.02.1979). Xin có bài đặc biệt để tổng hợp và tóm tắt các công hàm mà Việt Nam và Trung Quốc đã gửi và yêu cầu cho lưu hành tại Liên hợp quốc trong tháng 2 và 3 năm 1979.... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑