[127] Các khía cạnh pháp lý về đảo nhân tạo trong vùng đặc quyền kinh tế theo UNCLOS

Ngày 02.04.2019, tại Đại học Utrecht, TS. Otto Spijkers đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của ông với GS. Alex Oude Elferink về các khía cạnh pháp lý về đảo nhân tạo trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) theo Công ước Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Nghiên cứu này được thực... Continue Reading →

[19] UNCLOS: Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ)

Quyền của quốc gia ven biển – Quyền của các quốc gia khác – Nghĩa vụ xem xét thích đáng – Hoạt động chấp pháp trên EZZ – Hoạt động buôn bán dầu (bunkering) trên vùng EEZ của tàu thuyền nước ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (Exclusive Economic Zone - EEZ) là một trong... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑