[71] Nguyên tắc uti possidetis juris trong luật pháp quốc tế và thực tiễn hoạch định biên giới giữa Việt Nam và các nước

Giá trị pháp lý – Nội hàm chính của nguyên tắc – Quan hệ với vấn đề chủ quyền đối với lãnh thổ theo luật quốc tế về thụ đắc lãnh thổ - Xung đột với quyền dân tộc tự quyết? – Thực tiễn hoạch định biên giới Việt Nam với Trung Quốc, Lào và... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑