[100] Phán quyết ngày 01.10.2018 của Tòa ICJ trong Vụ về nghĩa vụ đàm phán giữa Bôlivia và Chilê: Một số điểm có giá trị án lệ

Bối cảnh vụ việc – Nghĩa vụ đàm phán trong luật quốc tế - Cơ sở pháp lý xác lập nghĩa vụ đàm phán (thỏa thuận song phương, hành vi pháp lý đơn phương, nghị quyết tổ chức quốc tế, ngầm chấp thuận, estoppel, sự kỳ vọng chính đáng và hiệu lực tổng thể) –... Continue Reading →

[96] Nguyên tắc pacta sunt servanda

Nguồn của nguyên tắc - Nội dung chính - Ngoại lệ Luật pháp quốc tế có 07 nguyên tắc cơ bản, có vai trò nền tảng trong hệ thống pháp luật quốc tế sau Thế chiến thứ hai đến nay. Các bài viết trước đã phân tích các nguyên tắc cấm đe dọa sử dụng... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑