[75] Thông tin cơ bản về các điều ước về biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng: THÁI LAN, MALAYSIA, và INDONESIA

Bài viết tổng hợp tất cả các điều ước quốc tế liên quan đến biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng (Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, và Indonesia), bao gồm trên đất liền và trên biển. Thông tin cơ bản gồm 07 mục: tên, ngày ký, ngày có... Continue Reading →

[74] Thông tin cơ bản về các điều ước về biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng: CAMPUCHIA

Bài viết tổng hợp tất cả các điều ước quốc tế liên quan đến biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng (Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, và Indonesia), bao gồm trên đất liền và trên biển. Thông tin cơ bản gồm 07 mục: tên, ngày ký, ngày có... Continue Reading →

[73] Thông tin cơ bản về các điều ước về biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng: LÀO

Bài viết tổng hợp tất cả các điều ước quốc tế liên quan đến biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng (Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, và Indonesia), bao gồm trên đất liền và trên biển. Thông tin cơ bản gồm 07 mục: tên, ngày ký, ngày có... Continue Reading →

[72] Thông tin cơ bản về các điều ước về biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng: TRUNG QUỐC

Bài viết tổng hợp tất cả các điều ước quốc tế liên quan đến biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng (Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, và Indonesia), bao gồm trên đất liền và trên biển. Thông tin cơ bản gồm 07 mục: tên, ngày ký, ngày có... Continue Reading →

[71] Nguyên tắc uti possidetis juris trong luật pháp quốc tế và thực tiễn hoạch định biên giới giữa Việt Nam và các nước

Giá trị pháp lý – Nội hàm chính của nguyên tắc – Quan hệ với vấn đề chủ quyền đối với lãnh thổ theo luật quốc tế về thụ đắc lãnh thổ - Xung đột với quyền dân tộc tự quyết? – Thực tiễn hoạch định biên giới Việt Nam với Trung Quốc, Lào và... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑