[74] Thông tin cơ bản về các điều ước về biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng: CAMPUCHIA

Bài viết tổng hợp tất cả các điều ước quốc tế liên quan đến biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng (Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, và Indonesia), bao gồm trên đất liền và trên biển. Thông tin cơ bản gồm 07 mục: tên, ngày ký, ngày có hiệu lực, tình trạng hiệu lực, ngôn ngữ của văn bản có giá trị pháp lý, tình trạng nộp lưu chiểu cho Tổng thư ký Liên hợp quốc theo nghĩa vụ tại Điều 102 Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945, tình trạng đăng tải công khai điều ước quốc tế theo quy định tại Điều 60 Luật điều ước quốc tế năm 2016. Những thông tin không có sẽ được ghi chú “Không rõ”.

Cho đến hiện nay, Việt Nam và Campuchia đã ký kết 09 điều ước quốc tế quan trọng liên quan đến biên giới, lãnh thổ. Trong đó,

  • 07 điều ước song phương về biên giới, lãnh thổ: VN-CAM1. Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Campuchia năm 1983; VN-CAM2. Hiệp định về quy chế biên giới giữa Việt Nam và Campuchia năm 1983; VN-CAM3. Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia năm 1985; VN-CAM4. Thông cáo báo chí của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Campuchia năm 1995; VN-CAM5. Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia năm 2005; CAM6. Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia năm 2019; CAM7. Nghị định thư phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia năm 2019.
  • 01 điều ước ba bên Việt Nam, Lào, Campuchia: VN-LA-CA. Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới giữa Việt Nam, Lào và Campuchia năm 2008.
  • 01 điều ước song phương về biển: VN-CAM8. Hiệp định về vùng nước lịch sử của Việt Nam và Campuchia năm 1982.

Xem thêm: Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao), Biên giới trên đất liền Việt Nam – Cămpuchia (Hà Nội, 2010).

————————- * * * ——————————

  1. BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN VIỆT NAM – CAMPUCHIA
CAM1. HIỆP ƯỚC VỀ NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BIÊN GIỚI GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA NĂM 1983
Ngày ký Ngày 20 tháng 7 năm 1983.[1]
Ngày có hiệu lực Ngày 27 tháng 9 năm 1983.[2]
Tình trạng hiệu lực Không rõ.
Ngôn ngữ Không rõ.
Tình trạng nộp lưu chiểu Không rõ.
Tình trạng công khai Không rõ.
Ghi chú khác
CAM2. HIỆP ĐỊNH VỀ QUY CHẾ BIÊN GIỚI GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA NĂM 1983
Ngày ký Ngày 20 tháng 7 năm 1983.
Ngày có hiệu lực Ngày 27 tháng 9 năm 1983. Điều 19 quy định Hiệp định này có giá trị trong năm năm kể từ khi Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Campuchia năm 1983 có hiệu lực. Ba tháng trước khi hết hạn, nếu không Bên nào nêu ý định hủy bỏ Hiệp định thì Hiệp định này mặc nhiên được gia hạn thêm một thời hạn năm năm nữa.
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực.[3]
Ngôn ngữ Tiếng Việt, tiếng Khơ-me (Điều 19).
Tình trạng nộp lưu chiểu Không rõ.
Tình trạng công khai Thư viện pháp luật
Ghi chú khác
CAM3. HIỆP ƯỚC HOẠCH ĐỊNH BIÊN GIỚI QUỐC GIA GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA NĂM 1985
Ngày ký Ngày 27 tháng 12 năm 1985.
Ngày có hiệu lực Không rõ. Điều 5 quy định Hiệp ước này có hiệu lực kể từ ngày trao đổi thư phê chuẩn.
Tình trạng hiệu lực Ngày 22 tháng 02 năm 1986.[4]
Ngôn ngữ Tiếng Việt, tiếng Khơ-me (Điều 5).
Tình trạng nộp lưu chiểu Không rõ.
Tình trạng công khai Thư viện pháp luật; bản scan tại đây.
Ghi chú khác Được bổ sung bằng Hiệp ước bổ sung năm 2005 (CAM5) và Hiệp ước bổ sung năm 2019 (CAM6). Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 03 điều ước quốc tế hoạch định biên giới trên đất liền với Campuchia.
CAM4. THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA NĂM 1995
Ngày ký Ngày 17 tháng 01 năm 1995.
Ngày có hiệu lực Không rõ.
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực. Điều 3(5) của Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia năm 2005 quy định: “Cho đến khi hai bên hoàn thành công việc phân giới cắm mốc, việc quản lý đường biên giới sẽ tiếp tục được thực hiện theo Thông cáo báo chí của Thủ tướng Chính phủ hai nước ngày 17 tháng 01 năm 1995”.
Ngôn ngữ Không rõ.
Tình trạng nộp lưu chiểu Không rõ.
Tình trạng công khai Không rõ.
Ghi chú khác
CAM5. HIỆP ƯỚC BỔ SUNG HIỆP ƯỚC HOẠCH ĐỊNH BIÊN GIỚI QUỐC GIA GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA NĂM 2005
Ngày ký Ngày 10 tháng 10 năm 2005.
Ngày có hiệu lực Ngày 06 tháng 12 năm 2005.[5] Điều 6 quy định Hiệp ước bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày trao đổi các văn kiện phê chuẩn.
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực.
Ngôn ngữ Mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Khmer và tiếng Pháp; trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Pháp được lấy làm căn cứ (Điều 6).
Tình trạng nộp lưu chiểu Không rõ.
Tình trạng công khai Thư viện pháp luật
Ghi chú khác
VN-LA-CA. HIỆP ƯỚC XÁC ĐỊNH GIAO ĐIỂM ĐƯỜNG BIÊN GIỚI GIỮA VIỆT NAM, LÀO VÀ CAMPUCHIA NĂM 2008
Ngày ký Ngày 26 tháng 8 năm 2008.
Ngày có hiệu lực Ngày 16 tháng 12 năm 2011 (xem Thông báo số 31/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao ngày 01/06/2012). Điều III quy định Hiệp ước có hiệu lực kể từ ngày ghi trên văn bản thông báo cuối cùng về việc hoàn thành thủ tục phê chuẩn theo pháp luật từng nước.
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực.
Ngôn ngữ Mỗi văn bản bằng tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Khmer; làm thêm một văn bản bằng tiếng Pháp “để đối chiếu” (Điều III).
Tình trạng nộp lưu chiểu Không/chưa.
Tình trạng công khai Công báo số 397+398 ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Công báo Chính phủ; Xem bản scan tại đây.
Ghi chú khác
CAM6. HIỆP ƯỚC BỔ SUNG HIỆP ƯỚC HOẠCH ĐỊNH BIÊN GIỚI QUỐC GIA NĂM 1985 VÀ HIỆP ƯỚC BỔ SUNG NĂM 2005 GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA NĂM 2019
Ngày ký Ngày 05 tháng 10 năm 2019, tại Hà Nội
Ngày có hiệu lực Không rõ, Quốc hội Việt Nam phê chuẩn ngày 27.11.2019.
Tình trạng hiệu lực Chưa
Ngôn ngữ Không rõ
Tình trạng nộp lưu chiểu Không rõ, Quốc hội yêu cầu Chính phủ “đăng ký” Hiệp ước này với Liên hợp quốc “vào thời điểm thích hợp.”
Tình trạng công khai Chưa
Ghi chú khác
CAM7. NGHỊ ĐỊNH THƯ PHÂN GIỚI CẮM MỐC GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA NĂM 2019
Ngày ký Ngày 05 tháng 10 năm 2019, tại Hà Nội
Ngày có hiệu lực Không rõ, Quốc hội Việt Nam phê chuẩn ngày 27.11.2019.
Tình trạng hiệu lực Chưa
Ngôn ngữ Không rõ
Tình trạng nộp lưu chiểu Không rõ, Quốc hội yêu cầu Chính phủ “đăng ký” Hiệp ước này với Liên hợp quốc “vào thời điểm thích hợp.”
Tình trạng công khai Chưa
Ghi chú khác
  1. RANH GIỚI TRÊN BIỂN VIỆT NAM – CAMPUCHIA
CAM8. HIỆP ĐỊNH VỀ VÙNG NƯỚC LỊCH SỬ CỦA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA NĂM 1982
Ngày ký Ngày 07 tháng 07 năm 1982
Ngày có hiệu lực Không rõ.
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực.
Ngôn ngữ Tiếng Việt, tiếng Khơ-me (Điều 3).
Tình trạng nộp lưu chiểu Không rõ.
Tình trạng công khai Thư viện pháp luật, hoặc tại đây; tải file pdf tại nghiencuubiendong.vn
Ghi chú khác

Trần H. D. Minh

Eng: Vietnam and Cambodia signed 07 bilateral treaties concerning land boundary, and trans-boundary cooperation and management, and 01 concerning historic waters in the Gulf of Thailand. Both states together with Laos signed 01 treaties on the intersection point of their land borders.

—————————————————————

[1]Tình hình phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Cam-pu-chia’, ngày 26/12/2015, Báo Nhân dân điện tử, xem tại http://www.nhandan.com.vn/thegioi/ho-so-tu-lieu/item/28360202-tinh-hinh-phan-gioi-cam-moc-va-quan-ly-bien-gioi-dat-lien-viet-nam-cam-pu-chia.html (truy cập ngày 21/4/2018); TTXVN, ‘Việt Nam – Campuchia quyết tâm hoàn thành phân giới biên giới đất liền’, Bài phỏng vấn Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao ngày 24/12/2015, Tạp chí Công sản điện tử, xem tại < http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=36818&print=true> (truy cập ngày 21/4/2018). Xem thêm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao, Biên giới trên đất liền Việt Nam – Cămpuchia, Hà Nội, 2010, xem tại < http://biengioilanhtho.gov.vn/sites/vi/Download/VietNam-Campuchia2011.pdf> (truy cập ngày 21/4/2018).   [2] Như trên.

[3] ‘Công tác biên giới lãnh thổ đóng góp xứng đáng trong xây dựng, bảo vệ đất nước’, Bài phỏng vấn Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung ngày 06/03/2018, Báo điện tử Chính phủ, xem tại < http://baochinhphu.vn/Doi-ngoai/Cong-tac-bien-gioi-lanh-tho-dong-gop-xung-dang-trong-xay-dung-bao-ve-dat-nuoc/330929.vgp> (truy cập ngày 21/4/2018).   [4] Như trên.   [5] Như trên.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: