[73] Thông tin cơ bản về các điều ước về biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng: LÀO

Bài viết tổng hợp tất cả các điều ước quốc tế liên quan đến biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng (Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, và Indonesia), bao gồm trên đất liền và trên biển. Thông tin cơ bản gồm 07 mục: tên, ngày ký, ngày có hiệu lực, tình trạng hiệu lực, ngôn ngữ của văn bản có giá trị pháp lý, tình trạng nộp lưu chiểu cho Tổng thư ký Liên hợp quốc theo nghĩa vụ tại Điều 102 Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945, tình trạng đăng tải công khai điều ước quốc tế theo quy định tại Điều 60 Luật điều ước quốc tế năm 2016. Những thông tin không có sẽ được ghi chú “Không rõ”.

Cho đến hiện nay, Việt Nam và Lào đã ký kết 10 điều ước quốc tế quan trọng liên quan đến biên giới, lãnh thổ.

  • 08 điều ước về biên giới, lãnh thổ: VN-LAO1. Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam – Lào năm 1977; VN-LAO2. Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới giữa Việt Nam và Lào năm 1986; VN-LAO3. Nghị định thư về việc phân giới trên thực địa và cắm mốc quốc giới Việt Nam – Lào năm 1986; VN-LAO4. Nghị định thư bổ sung Nghị định thư về việc phân giới trên thực địa và cắm mốc quốc giới Việt Nam – Lào năm 1987; VN-LAO5. Hiệp định về quy chế biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào năm 1990; VN-LAO6. Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định về quy chế biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào năm 1997; VN-LAO7. Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu đường biên giới quốc gia Việt Nam – Lào năm 2007; VN-LAO8. Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa Việt Nam và Lào năm 2016; VN-LAO9. Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam và Lào năm 2016.
  • 01 điều ước ba bên Việt Nam, Lào, Trung Quốc: VN-LAO-TQ. Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới giữa Việt Nam, Lào và Trung Quốc năm 2006.
  • 01 điều ước ba bên Việt Nam, Lào, Campuchia: VN-LAO-CAM. Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới giữa Việt Nam, Lào và Campuchia năm 2008.

 ——————– * * * ———————–

VN-LAO1. HIỆP ƯỚC HOẠCH ĐỊNH BIÊN GIỚI QUỐC GIA GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO NĂM 1977
Ngày ký Ngày 18 tháng 7 năm 1977
Ngày có hiệu lực Ngày 31 tháng 10 năm 1977.[1] Điều VI quy định Hiệp ước này có hiệu lực kể từ ngày trao đổi thư phê chuẩn.
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực.
Ngôn ngữ Tiếng Việt, tiếng Lào (Điều VI).
Tình trạng nộp lưu chiểu Không rõ.
Tình trạng công khai Bản scan biengioilanhtho.gov.vn hoặc tải ĐUQT biên giới Việt Lào (từ trang 01 – 30); và trang sonla.gov.vn.
Ghi chú khác  
VN-LAO2. HIỆP ƯỚC BỔ SUNG HIỆP ƯỚC HOẠCH ĐỊNH BIÊN GIỚI GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO NĂM 1986
Ngày ký Ngày 24 tháng 01 năm 1986
Ngày có hiệu lực Không rõ. Điều VI quy định Hiệp ước này có hiệu lực kể từ ngày trao đổi thư phê chuẩn.
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực.
Ngôn ngữ Tiếng Việt, tiếng Lào (Điều XI).
Tình trạng nộp lưu chiểu Không rõ.
Tình trạng công khai Bản scan biengioilanhtho.gov.vn hoặc tải ĐUQT biên giới Việt Lào (từ trang 32 – 43); trang bienphongvietnam.vn; trang sonla.gov.vn.
Ghi chú khác
VN-LAO3. NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ VIỆC PHÂN GIỚI TRÊN THỰC ĐỊA VÀ CẮM MỐC QUỐC GIỚI VIỆT NAM – LÀO NĂM 1986
Ngày ký Ngày 24 tháng 01 năm 1986
Ngày có hiệu lực Không rõ. Điều VI quy định Nghị định thư này có hiệu lực kể từ ngày trao đổi công hàm phê duyệt.
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực.
Ngôn ngữ Tiếng Việt, tiếng Lào (Điều VI).
Tình trạng nộp lưu chiểu Không rõ.
Tình trạng công khai Bản scan biengioilanhtho.gov.vn hoặc tải ĐUQT biên giới Việt Lào (từ trang 44 – 77).
Ghi chú khác  
VN-LAO4. NGHỊ ĐỊNH THƯ BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ VIỆC PHÂN GIỚI TRÊN THỰC ĐỊA VÀ CẮM MỐC QUỐC GIỚI VIỆT NAM – LÀO NĂM 1987
Ngày ký Ngày 16 tháng 10 năm 1987.
Ngày có hiệu lực Không rõ. Điều IV quy định Nghị định thư bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày trao đổi công hàm phê duyệt.
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực.
Ngôn ngữ Tiếng Việt, tiếng Lào (Điều IV).
Tình trạng nộp lưu chiểu Không rõ.
Tình trạng công khai Bản scan biengioilanhtho.gov.vn hoặc tải ĐUQT biên giới Việt Lào (từ trang 78 – 93).
Ghi chú khác
VN-LAO5. HIỆP ĐỊNH VỀ QUY CHẾ BIÊN GIỚI QUỐC GIA GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO NĂM 1990
Ngày ký Ngày 01 tháng 03 năm 1990.
Ngày có hiệu lực Không rõ. Điều 36(a) quy định Hiệp định này có hiệu lực sau 180 ngày kể từ ngày hai Bên trao đổi thư phê chuẩn.
Tình trạng hiệu lực Không rõ. Điều 36(b) quy định Hiệp định này có giá trị trong 10 năm kể từ ngày có hiệu lực và tiếp tục có giá trị thêm từng năm năm một nếu sáu tháng trước khi Hiệp định hết hạn, không bên nào thông báo bằng công hàm ý định muốn hủy bỏ Hiệp định.
Ngôn ngữ Tiếng Việt, tiếng Lào (Điều 37).
Tình trạng nộp lưu chiểu Không rõ.
Tình trạng công khai Thư viện pháp luật
Ghi chú khác  
VN-LAO6. NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG HIỆP ĐỊNH VỀ QUY CHẾ BIÊN GIỚI QUỐC GIA GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO NĂM 1997
Ngày ký Ngày 31 tháng 8 năm 1997.
Ngày có hiệu lực Ngày 02 tháng 07 năm 1998. Điều 9 quy định Nghị định thư này có hiệu lực kể từ ngày hai Bên trao đổi công hàm ngoại giao thông báo về việc hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết của hai Bên ký kết.
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực.
Ngôn ngữ Tiếng Việt, tiếng Lào (Điều 9).
Tình trạng nộp lưu chiểu Không rõ.
Tình trạng công khai Bản scan biengioilanhtho.gov.vn hoặc tại đây.
Ghi chú khác
VN-LAO-TQ. HIỆP ƯỚC XÁC ĐỊNH GIAO ĐIỂM ĐƯỜNG BIÊN GIỚI GIỮA VIỆT NAM, LÀO VÀ TRUNG QUỐC NĂM 2006
Ngày ký Ngày 10 tháng 10 năm 2006
Ngày có hiệu lực Không rõ. Điều 3 của Hiệp ước quy định Hiệp ước sẽ có hiệu lực từ ngày ghi trên văn bản thông báo cuối cùng về hoàn thành thủ tục pháp lý trong nước.
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực.
Ngôn ngữ Mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Lào và tiếng Trung (Điều 3).
Tình trạng nộp lưu chiểu Không rõ.
Tình trạng công khai Xem bản scan biengioilanhtho.gov.vn, hoặc tại đây.
Ghi chú khác  
VN-LAO7. HIỆP ƯỚC BỔ SUNG HIỆP ƯỚC HOẠCH ĐỊNH BIÊN GIỚI QUỐC GIA GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO VỀ VIỆC SỬ ĐỔI ĐIỂM KHỞI ĐẦU ĐƯỜNG BIÊN GIỚI QUỐC GIA VIỆT NAM – LÀO NĂM 2007
Ngày ký Ngày 16 tháng 11 năm 2007.
Ngày có hiệu lực Không rõ.
Tình trạng hiệu lực Không rõ.
Ngôn ngữ Không rõ.
Tình trạng nộp lưu chiểu Không rõ.
Tình trạng công khai Không rõ.
Ghi chú khác
VN-LAO-CAM. HIỆP ƯỚC XÁC ĐỊNH GIAO ĐIỂM ĐƯỜNG BIÊN GIỚI GIỮA VIỆT NAM, LÀO VÀ CAMPUCHIA NĂM 2008
Ngày ký Ngày 26 tháng 8 năm 2008.
Ngày có hiệu lực Ngày 16 tháng 12 năm 2011 (xem Thông báo số 31/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao ngày 01/06/2012). Điều III quy định Hiệp ước có hiệu lực kể từ ngày ghi trên văn bản thông báo cuối cùng về việc hoàn thành thủ tục phê chuẩn theo pháp luật từng nước.
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực.
Ngôn ngữ Mỗi văn bản bằng tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Khmer; làm thêm một văn bản bằng tiếng Pháp “để đối chiếu” (Điều III).
Tình trạng nộp lưu chiểu Không/chưa.
Tình trạng công khai Công báo số 397+398 ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Công báo Chính phủ; Xem bản scan biengioilanhtho.gov.vn.
Ghi chú khác  
VN-LAO8. NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ ĐƯỜNG BIÊN GIỚI VÀ MỐC QUỐC GIỚI GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO NĂM 2016
Ngày ký Ngày 16 tháng 03 năm 2016.
Ngày có hiệu lực Ngày 05 tháng 9 năm 2017 (xem Thông báo số 48/2017/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao ngày 27/11/2017).[2]
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực.
Ngôn ngữ Không rõ.
Tình trạng nộp lưu chiểu Không rõ.
Tình trạng công khai Công báo số 943+944 đến 1035+1036 của Công báo Chính phủ ngày 18 tháng 12 năm 2017.
Ghi chú khác
VN-LAO9. HIỆP ĐỊNH VỀ QUY CHẾ QUẢN LÝ BIÊN GIỚI VÀ CỬA KHẨU BIÊN GIỚI VIỆT NAM – LÀO GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO NĂM 2016
Ngày ký Không rõ.
Ngày có hiệu lực Ngày 05 tháng 9 năm 2017.[3]
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực.
Ngôn ngữ Không rõ.
Tình trạng nộp lưu chiểu Không rõ.
Tình trạng công khai Không rõ.
Ghi chú khác  

Trần H. D. Minh

Eng: Vietnam and Laos signed 08 treaties concerning land delimitation, and trans-boundary cooperation and management. Both states signed 02 treaties on the intersection point of the land borders respectively with Cambodia and China.

——————————————————————

[1]Tổng quan về Biên giới Việt Nam – Lào’, Báo điện tử Chính phủ, xem tại http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded/buithuhuong/2017_09_19/tai%20lieu%20tong%20quan%20bien%20gioi%20viet-lao.doc (truy cập ngày 24/4/2018).

[2] Minh Tuấn, ‘Trao đổi hai văn kiện pháp lý quan trọng về biên giới Việt – Lào’, ngày 06/12/2017, Báo điện tử Chính phủ, xem tại < http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Trao-doi-hai-van-kien-phap-ly-quan-trong-ve-bien-gioi-Viet-Lao/323982.vgp> (truy cập ngày 21/4/2018).

[3] Minh Tuấn, ‘Trao đổi hai văn kiện pháp lý quan trọng về biên giới Việt – Lào’, ngày 06/12/2017, Báo điện tử Chính phủ, xem tại < http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Trao-doi-hai-van-kien-phap-ly-quan-trong-ve-bien-gioi-Viet-Lao/323982.vgp> (truy cập ngày 21/4/2018).

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: