[91] Công ước Viên 1969: Áp dụng các điều ước điều chỉnh cùng một vấn đề

Thế nào là “cùng một vấn đề”? – Điều 103 Hiến chương Liên hợp quốc – Lex posterior – Lex specialis – Trách nhiệm pháp lý Không hiếm các trường hợp các quốc gia ký kết nhiều điều ước quốc tế có phạm vi và đối tượng điều chỉnh giống nhau. Mà tất cả các... Continue Reading →

[85] Công ước Viên 1969: Giới thiệu chung

Bối cảnh lịch sử - Hiện trạng phê chuẩn - Nội dung chính - Giá trị tập quán quốc tế - Công ước Viên là bộ phận quan trọng của Luật điều ước quốc tế nói chung / Phạm vi điều chỉnh 1. Bối cảnh lịch sử và hiện trạng phê chuẩn Công ước Viên... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑