[80] Phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 trong Vụ kiện Biển Đông: Hiểu đúng một phần bản chất của Đường chữ U

Vấn đề đường chữ U trong Vụ kiện – Bản chất quyền lịch sử của đường chữ U – Trung Quốc không có quyền lịch sử trên Biển Đông – Kể cả khi có quyền lịch sử, UNCLOS đã thay thế các quyền này khi Trung Quốc gia nhập Công ước. Đường chữ U hay... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑