[69] Phân định biển và hợp tác cùng phát triển: Cơ sở pháp lý, mối quan hệ và kết hợp liên hệ thực tiễn Việt Nam

Trần Hữu Duy Minh[1] Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 2(358), tháng 02/2018, tr. 62 - 67. Phân định biển và hợp tác cùng phát triển là hai giải pháp chính mà các quốc gia có vùng biển chồng lấn có thể lựa chọn. Trong khi phân định biển thường phức tạp và... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑