[77] Phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 trong Vụ kiện Biển Đông: Lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc – Thực tiễn của Việt Nam

Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá và phản ứng của Việt Nam - Nội dung lệnh cấm của Trung Quốc - Kết luận của Tòa - Các điểm lưu ý có giá trị kinh nghiệm - Liên hệ thực tiễn cấm khai thác thủy sản trên biển của Việt Nam     ... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑