[20] Các vùng trời: Vùng trời quốc gia, không phận quốc tế, vùng thông báo bay (FIR) và vùng nhận dạng phòng không (ADIZ)

Vùng trời quốc gia Vùng trời quốc gia là vùng không phận thuộc chủ quyền của quốc gia, bao gồm vùng không phận phía trên toàn bộ lãnh thổ đất liền, nội thủy và lãnh hải của một quốc gia. Giới hạn theo chiều dọc của vùng trời quốc gia là một mặt cắt dọc... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑