[96] Nguyên tắc pacta sunt servanda

Nguồn của nguyên tắc - Nội dung chính - Ngoại lệ Luật pháp quốc tế có 07 nguyên tắc cơ bản, có vai trò nền tảng trong hệ thống pháp luật quốc tế sau Thế chiến thứ hai đến nay. Các bài viết trước đã phân tích các nguyên tắc cấm đe dọa sử dụng... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑